Principaux fabricants distribués

 • arctiko
 • ariake
 • atosa
 • bartscher
 • becher
 • birdyplan
 • bravilor
 • bwt
 • charvet
 • delcoupe
 • diamond
 • efpiko
 • fujimak
 • global
 • gram
 • hayashibara
 • henkelman
 • hoshizaki
 • infrico
 • kai
 • kaneryo
 • kinjirushi
 • kojima
 • konica
 • maruzen
 • matfer2
 • metos
 • ozaki
 • panasonic
 • rheon
 • rinnai
 • robotcoupe
 • sangetsu
 • sanipousse
 • sanwa
 • sanuki
 • sibanuma
 • sugico
 • suzumo
 • taiji
 • tanico
 • takeroku
 • tiger
 • toa
 • valentine
 • wadakyu
 • wagyu
 • winterhalter
 • zennoh